فصل اول ـ كليات

ماده ۱ـ كليه معاملات شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد كه در اين آيين‌نامه به اختصار «‌شركت» ناميده مي‌شود، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره، براساس اين آيين‌نامه و حسب مورد از طريق مناقصه (مزايده) انجام مي‌شود.
ماده ۲ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ
ب ـ مناقصه: فرايندي رقابتي براي تأمين كالا، خدمت يا حقوق با كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
پ ـ مزايده: فرايندي رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به شركت كه در آن موضوع معامله به مزايده‌گري كه بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ت ـ مناقصه‌گزار (مزايده‌گزار): شركت كه براساس اين آيين‌نامه، مناقصه (مزايده) را برگزار مي‌نمايد.
ث ـ مناقصه‌گر (مزايده‌گر): شخصي حقيقي يا حقوقي كه در مناقصه (مزايده) شركت مي‌كند.
ج ـ كميسيون مناقصه (مزايده): هيئتي كه فرايند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم درخصوص تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را برعهده مي‌گيرد.
چ ـ كميته فني بازرگاني: هيئتي با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت‌دار (حسب نوع معامله) كه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) و ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را برعهده مي‌گيرد. اعضاء اين كميته توسط مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) انتخاب مي‌شوند.
ح ـ كميسيون تحويل: هيئتي كه فرايند تحويل و تحول كالا، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را برعهده مي‌گيرد. كميسيون تحويل مركب از انباردار (يا نمايده واحد تحويل‌گيرنده /تحويل‌دهنده)، نماينده واحد تقاضاكننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مديرعامل تعيين مي‌شود، خواهد بود.
خ ـ هيئت سه نفره ترك مناقصه (مزايده): هيئتي متشكل از مديرعامل، ذيحساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مناقصه (مزايده) را تأييد مي‌نمايد كه در اين آيين‌نامه به اختصار هيئت سه نفره ناميده مي‌شود.
د ـ هيئت رسيدگي به شكايات: هيئت رسيدگي موضوع ماده (۷) قانون.
ذ ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران): ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران (مزايده‌گران) كه از سوي شركت و توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود.
ر ـ ارزيابي شكلي: بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غيرمشروط و خوانابودن پيشنهاد قيمت.
ز ـ ارزيابي فني بازرگاني: فرايندي كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند.
ژـ ارزيابي مالي: فرايندي كه در آن مناسب‌ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (۲۱) از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود.
س ـ مدت اعتبار پيشنهادها: دوره زماني كه توسط شركت اعلام مي‌شود و در طي آن پيشنهادها بايد داراي اعتبار باشند. اين مدت شامل زمان لازم براي انجام مناقصه (مزايده)، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي‌باشد.
ش ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:
۱- يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود:
الف ـ اعلان هيئت وزيران براي كالاها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت است.
ب ـ انتشار فراخوان عمومي درخصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
۲- منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه با توجه بند (۱) ماده (۲۶) مشخص مي‌شود.
ص ـ برنامه زماني مناقصه (مزايده): سندي كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه (مزايده)، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.
ض ـ شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات: شبكه اطلاع‌رساني موضوع ماده (۲۳) قانون.
ط ـ شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت: وب سايت اينترنتي با نام «شبكه اطلاع‌رساني الكترونيكي معاملات شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد» كه در اين آيين‌نامه به اختصار « شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت» ناميده و توسط شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد ايجاد مي‌شود.

فصل دوم ـ طبقه‌بندي معاملات

ماده۳ـ معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
الف ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ آن كمتر از مبلغ چهل و چهار ميليون (۰۰/۰۰۰/۴۴) ريال باشد.
ب ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰) ريال تجاوز نكند.
ج ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰) ريال باشد.
تبصره۱‌ـ نصابهاي يادشده برمبناي قيمت ثابت سال ۱۳۸۸ مي‌باشد. تعيين (تعديل و جايگزيني) نصابهاي بعدي معاملات با توجه به تبصره (۱) ماده (۳) قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.
تبصره۲ـ مبناي نصاب در خريد، براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردي مي‌باشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مديرعامل ( و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين مي‌شود.
تبصره۳ـ مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.
تبصره۴ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب‌هاي يادشده نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين‌تر تبديل شود.
ماده ۴ـ انواع مناقصه (مزايده) به شرح زير طبقه‌بندي ‌مي‌شوند:
الف ـ مناقصه (مزايده) از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه‌‌بندي مي‌شوند:
۱- يك مرحله‌اي: فرايندي كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) نياز به ‌ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين فرايند پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران (مزايده‌گران) در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي‌شود.
۲- دو مرحله‌اي: فرايندي كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) بررسي فنـي بازرگاني پيشـنهادها لازم باشد. در اين فـرايند كميـته فني بازرگـاني تشكـيل و پيشنهادها را مورد ارزيابي قرار داده و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش مي‌كند تا براساس مفاد اين آيين‌نامه برنده مناقصه (مزايده) تعيين شود.
ب ـ مناقصه (مزايده) از نظر روش دعوت مناقصه‌گران (مزايده‌گران) به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
۱- مناقصه (مزايده) عمومي: فرايندي كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) دعوت به عمل مي‌آيد.
۲- مـناقصه (مزايده) محدود: فرآينـدي كه در آن براسـاس مفاد ماده (۱۵) و با رعايت ماده (۱۳) در وهله نخست مناقصه‌گران (مزايده‌گران) واجد صلاحيت فراخوان مي‌شوند، سپس براي واجدان اولويت (فهرست كوتاه) دعوتنامه شركت در مناقصه (مزايده) ارسال مي‌شود.

فصل سوم ـ سازماندهي

ماده ۵ ـ كميسيون مناقصه (مزايده) به شرح زير سازماندهي مي‌شود:
الف ـ هريك از كميسيون‌هاي مناقصه (مزايده) شركت متشكل از سه نفر عضو مي‌باشد كه توسط هيئت مديره از ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي‌شوند. هيئت مديره مي‌تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد، همچون كميسيونهاي مجزا براي انجام فرايند مناقصه و مزايده و يا كميسيون‌هاي متفاوت براي سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ كمتر و بيشتر از…) يا كميسيون معاملاتي كه از نظر تخصصي پيچيده مي‌باشد. در اين صورت هيئت مديره بايد محدوده فعاليت هريك را مشخص و به مديرعامل و همچنين كميسيون‌ها ابلاغ نمايد.
تبصره ۱ـ هيئت مديره نمي‌تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد.
تبصره ۲ـ انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاء هيئت مديره به عنوان عضو هر كميسيون مناقصه (مزايده) بلامانع است.
تبصره ۳ـ با تغيير اعضاء هيئت مديره شركت احكام اعضاء كميسيون‌هاي مناقصه (مزايده) بايد تنفيذ و يا اعضاء كميسيون‌ها انتخاب شوند. تا زماني كه عضويت اعضاء كميسيون‌ها به شرح فوق تنفيذ و يا اعضاء جديد انتخاب نشده باشند، اعضاء كميسيون‌ها در مسئوليت خود باقي خواهند بود.
تبصره ۴ـ درصورت فوت يا سلب شرايط (به تشخيص هيئت مديره) از يك يا چند نفر از اعضاء كميسيون‌هاي مناقصه (مزايده)، هيئت مديره بايد نسبت به انتخاب عضو يا اعضاء جايگزين براي كميسيون اقدام و در ساير موارد نظير استعفاء، هيئت مديره بايد كليه اعضاء كميسيون را با رعايت بند (الف) انتخاب نمايد.
ب ـ كميسـيون با حضور هر سه نفر اعضاء يادشده رسميت دارد و تصميمات آن به اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره۱ـ كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني، مالي، حقوقي و اداري شركت (و يا ساير صاحب‌نظران كه هيچگونه منافعي در موضوع معامله ندارند)