با مصوبه هیئت وزیران موادی از اساسنامه ۱۷ شهر جدید کشور از جمله پردیس، پرند و هشتگرد اصلاح شد که بر اساس یکی از مواد اصلاح شده تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها می‌تواند از ۵ نفر به سه نفر کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از تسنیم هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۸۸۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳ وزارت راه و شهرسازی در خصوص اساسنامه شرکت های عمران جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر) “، طی نامه شماره ۱۰۷۲۱۴ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس ۱- در ماده (۱۴) عبارت “سه یا” قبل از عبارت “پنج عضو” اضافه می‌شود. ۲- در ماده  (۱۸) عبارت “اکثریت اعضا” به عبارت “حداقل سه نفر از اعضا” اصلاح می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۴۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۷ شورای نگهبان تایید شده است.

بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه شرکت‌های عمران شهرهای جدید ایران هیئت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی است که با تایید عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

مطابق ماده  ۱۸ این اساسنامه نیز که با مصوبه اخیر دولت اصلاح می‌شود جلسات هیئت مدیره حداقل هر پانزده روز یکبار بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس با حضور اکثریت اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق معتبر است.