شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران الحاق چهارده و نیم هکتار اراضی مشکین شهر اردبیل را با تامین سرانه های خدماتی پشتیبان سکونت و تصویب کمیسیون ماده ۵ برای نهضت ملی مسکن ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری خطاب به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل ، با بیان اینکه اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با عنایت به اعلام نظر سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر زراعی بودن اراضی،  اظهار داشت: حریم و حاشیه نوار تاسیساتی ۳۰ متری(مجموعا ۶۸ متر از آکس محور) از شمول الحاق و همچنین ایجاد و احداث تنها یک راه دسترسی برای اتصال به جاده اصلی. بر اساس اعلام نظر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل طی نامه ۵۴۲۶۵ /۹۱مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ حذف شود.

فرزانه صادق مالواجرد در نامه ابلاغ خود  با بیان رعایت ضوابط مربوط به حریم کیفی به میزان ۲۲/۵ متر از منتهی الیه ترانشه مشهود مسیل، واقع در شمال اراضی بر اساس اعلام نظر آب منطقه ای استان اردبیل به نامه شماره۰۳/۱۴۰۰/۲۷۹۶۲/۹۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ ، تصریح کرد: تدابیر لازم جهت حفظ حریم ایمن با پمپ بنزین در قالب فضای سبز حفاظتی و نظایر آن رعایت شود.

در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد تدابیرلازم جهت جلوگیری از بروز ساخت وسازهای غیرمجاز درحدفاصل این اراضی و محدوده شهر از سوی شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان امور اراضی با جدیت مد نظر قرار گیرد.

 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۱ موضوع الحاق ۱۴/۵ هکتار اراضی واقع در جنوب غربی شهر مشکین شهر ، با مالکیت دولتی (انتقال مالکیت از وزارت نفت به وزارت راه و شهرسازی) جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن به محدوده را پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل و با توجه به صورتجلسه مورخ  ۱۴۰۱/۷/۲۰ کمیته فنی شماره یک  مورد بررسی قرارداد و ضمن موافقت با الحاق مذکور  مقرر نمود طرح تفضیلی با رعایت چارچوب موارد فوق و با تامین سرانه های خدماتی پشتیبان سکونت حداقل در مقیاس محله و ناحیه به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.