رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از ابطال انتخابات اتاق بازرگانی اهواز خبر داد و گفت: یک سری موارد چه به صورت شکلی و چه به صورت ماهیتی در انتخابات وجود داشت و هیات نظارت بر انتخابات صحت انتخابات را نتوانست تایید کند.

امیر حسین نظری بیان کرد: با توجه به رای هیات نظارت انتخابات ، اتاق بازرگانی اهواز باطل است و نامه این ابطال را به سازمان انجمن نظارت تهران ارسال کردیم.

وی ادامه داد: از نظر ما انتخابات باطل است و اقدامات بعدی را انجمن نظارت تهران انجام می دهد.

هیات نظارت بر انتخابات این اتاق نظر صریح خود را به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران اعلام کرده و احتماً برگزاری مجدد این انتخابات وجود داد.

بین نیوز