طی حکمی از سوی مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، "امیر خادمی" مشاور معاون فنی و عمرانی و مدیر حوزه معاونت با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری منصوب شد.

به گزارش خبرنگار بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه معاونت فنی و عمرانی در چارچوب سیاست های ابلاغی شهرداری تهران، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه گزارش های عملکردی و مدیریتی جهت پایش و ارزیابی پروژه ها، مدیریت و تعامل با شرکت ها و سازمان های دولتی و متقاضی برای توسعه زیرساخت های شهری، راهبری دفتر مدیریت پروژه با نگاه بهبود فرآیندها و بهبود مستمر در کنترل پروژه ها و همچنین هماهنگی و راهبری موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات  در حوزه شرکت ها و سازمان های معاونت، از جمله ماموریت های مورد انتظار معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از سرپرست جدید اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری است.