طی حکمی از سوی رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی وزارت راه وشهرسازی، مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با حفظ سمت به عنوان مسئول "دفتر منطقه ای شمال" مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی وزارت راه وشهرسازی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی (گیلان)، طی حکمی از سوی محمد مهدی حیدری رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن وشهرسازی وزارت راه وشهرسازی، هادی رحمانی مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با حفظ سمت به عنوان مسئول “دفتر منطقه ای شمال” مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی وزارت راه وشهرسازی برای استانهای گلستان، مازندران،گیلان واردبیل برای مدت ۲ سال منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام نسبت به اهداف و وظایف مرکز در انجام وظایف محوله وتعالی فعالیت های پژوهشی وآموزشی مرکز موفق وپیروز باشید.
تفصیل ماموریت ها و انتظارات مشتمل بر راه اندازی دفتر، کارسازی زمین برای ساخت واحداث سایت منطقه ای شمال کشور، انجام وتحقق شرح وظایف مصوب بخشی از وظایف محوله به ایشان است.