خدا حافظ نیروی کار سنتی

این خانه در عرض ۱۰ دقیقه خودش را میسازد و آماده زندگی کردن در داخلش می کند.

بین نیوز