در جشنواره پژوهش و تحقیقات که به مناسبت هفته پژوهش در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد، کارگاه ارزیابی و بررسی فرونشست دشت قزوین با استفاده از تکنیک های سنجش از دور به صورت مجازی توسط یکی از پژوهشگران کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای قزوین ارائه شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، دکتر عیسی زاده، محقق جوان و پژوهشگر شرکت آب منطقه ای قزوین، با ارائه روند و نتایج حاصل از تحقیقات خود در خصوص فرونشست اظهار داشت: یکی از مهمترین خطرهای شایع در سراسر دنیا پدیده فرونشست می‌باشد که این پدیده در مناطق شهری و روستایی به دلیل استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی بسیار رایج است.
عیسی زاده تصریح کرد: در استان قزوین نیز افت دائمی سطح آب زیرزمینی دشت قزوین به دلیل برداشت بی رویه آب باعث ایجاد فرونشست در دشت قزوین گردیده است.
وی گفت: در این تحقیق برای تعیین محدوده های دارای فرونشست و همچنین تعیین نرخ فرونشست دشت قزوین از تکنیک های سنجش از دور راداری استفاده شده است. لذا با استفاده از تصاویر ماهواره سنتیل یک، در بازه زمانی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ و تهیه ۱۰۸ اینترفروگرام با فاصله زمانی ۱۰۰ روز و فاصله مکانی ۲۰۰ متر، نرخ فرونشست متوسط سالانه دشت قزوین در دوره چهار ساله مذکور بدست آمده است.
پژوهشگر کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به نتایج حاصل از این تحقیق بیان داشت: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای نشان داد که نرخ فرونشست متوسط سالانه آبخوان دشت قزوین برابر با ۳٫۲۵ سانتیمتر و حداکثر مقدار آن برابر با ۱۲٫۹ سانتی متر می باشد.
وی افزود: از دیگر نتایج این تحقیق بررسی مناطق دارای فرونشست بود که نشان داد این مناطق دارای بافت خاک ریزدانه، افت دائم و لحظه ای تراز آب می باشند. عیسی زاده در پایان کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی را به عنوان مهم ترین راه پیشگیری از ایجاد فرونشست براساس نتایج حاصل از تحقیق برشمرد و گفت: با توجه به تشدید فرونشست در مناطق دارای آبخوان با بافت ریزدانه، کاهش برداشت آب زیرزمینی از آبخوان های ریزدانه می تواند باعث کاهش بیشتر نرخ فرونشست گردد.

 

استان قزوین، بین نیوز، سید مرتضی نصری