نماد تاریخی سبزه میدان که از معماری ایرانی-اسلامی الهام گرفته بود و بیش از چهل و پنج سال قدمت داشت، به دلایل مبهم و شگفت آوری تخریب شد.