سعید صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با هماهنگی معاون دادستان، مستحدثات ۱۹ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای عبدل آباد و رشتقون قلع و قمع شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، در قلع و قمع‌های انجام شده که با همکاری شهرداری‌ و نیروی انتظامی صورت گرفت، ساختمان، دیوار کشی، محوطه سازی غیر مجاز در اراضی کشاورزی تخریب و در مجموع ۱۴۰۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.

فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع تخلف در راستای حفظ اراضی کشاورزی را ضروری است.
گشت‌های حفاظت از اراضی کشاورزی بطور مستمر در حال رصد هرگونه فعالیتی در سطح اراضی کشاورزی شهرستان هستند و در صورت مشاهده ساخت و سازهای غیر مجاز با متخلفین طبق قانون برخورد قاطع به عمل می‌آید.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری