شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تعمیم مجوز مشارکت شهرداریِ شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای مذکور، به شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر، با تشخیص، نظارت و هدایت معاونت شهرسازی و معماری موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه حبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ خود، ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی پیرامون لزوم تسهیل تهیه طرح‌های تفصیلی برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزارنفر به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

پیرو تبصره ذیل ماده ۱۲ آیین‌نامه ماده ۵۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورای عالی در خصوص مجوز مشارکت شهرداری شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای مذکور، با توجه به ضرورت‌های موجود برای مشارکت مدیریت شهری در تهیه طرح‌های تفصیلی در ادامه طرح جامع و نیز تسریع در تهیه طرح‌های مذکور، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تعمیم مجوز مذکور به شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر با تشخیص، نظارت و هدایت معاونت شهرسازی و معماری موافقت کرد.