مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل استانداری قزوین در دیدار مدیردفتر مشاوره ایرانیان خارج از کشور در استان قزوین با وی از سرمایه گذاری توسط ایرانیان خارج از کشور و رونق اشتغال در استان به عنوان دو مولفه اقتصادی کشور نام برد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بین نیوز، سید حسین بی نیاز با اشاره به پتانسیل ها و زیر ساخت ها در شهرک های صنعتی استان سرمایه گذاری کارآفرینان را در جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی موثر دانست.

وی استان قزوین را در زمینه های صنعتی،کشاورزی و گردشگری مستعد سرمایه گذاری توصیف کرد و گفت: استفاده صحیح از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در حوزه تولید و اقتصاد،می تواند تبلور و تحقق شعار سال را به دنبال داشته باشد‌.

در این دیدار سید مرتضی نصری مدیر دفتر سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در استان قزوین، همکاری و هماهنگی روابط عمومی وامور بین الملل استانداری قزوین رادر انجام وایفای مسؤولیت های محوله بسیار حایز اهمیت برشمرد.

در این دیدار بهروز کاکاوند مدیر عامل تعاونی آبزیان کشور و رضا رجبی مدیر عامل شرکت کیهان رایانه و از اعصای دفتر سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در استان قزوین مدیر این دفتر را همراهی می کردند.

استان قزوین. بین نیوز. سید حسین نصری