این اشخاص به اتهام دریافت رشوه، و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین، یکی از مدیران میانی استان و دو تن از کارشناسان شهرداری های شهرستان های تابعه استان قزوین به اتهام دریافت رشوه، و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین، طی بررسی های صورت گرفته بازرسان این مرجع نظارتی ملاحظه شد که مسؤول سابق امور مالی و کارشناس فعلی یکی از شهرداری های استان قزوین و احد از کارشناسان یکی دیگر از شهرداری های تابعه، در دوره های مختلف مالی، مغایر با وظایف قانونی خود در قبال وظایف محوله از مراجعین مربوطه اقدام به اخذ مبالغ نامتعارف می نمودند.

در تکمیل این خبر خاطر نشان می نماید؛ در جریان مبارزه با مظاهر و مفاسد اداری، موضوع دریافت رشوه توسط یکی از مدیران میانی استان نیز، به طور ویژه در دستور بررسی بازرسان این بازرسی کل قرار گرفت.

بنا بر این خبر، بازرسان این نهاد نظارتی به محض اطلاع از جرائم مذکور و طی رصد و نظارت های دقیق، گزارش های لازم را تهیه نموده و سپس با هماهنگی مراجع قضایی دستور جلب و بازداشت افراد خاطی صادر شد.

گفتنی است پرونده های مجرمان یادشده به منظور تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر عوامل دخیل در موضوع هم چنان مفتوح بوده و پیگیری نتایج حاصل از برخورد قاطع قضایی با عوامل این پرونده ها براساس مستندات موجود در دستور کار این نهاد نظارتی خواهد بود.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری