تیر ورق‌ها به عنوان اعضای اصلی در ساخت پل‌ها و روگذر‌ها با دهانه‌های نسبتا بزرگ، حمال‌های اصلی سازه‌های ساختمان‌های معمولی با دهانه‌های بزرگ و نیز قاب‌های سازه‌های صنعتی به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.