پنل‌های از پیش ساخته شده

در قرن اخير با رشد جمعيت در دنيا در ساخت ساختمان ها نيز تحولات عمده اي بوجود آمده است كه اين تحولات خطرات ناشي از كار را در ساختمان ها  به اوج خود رسانيده است و همه ساله بسياري از كارگران و كارمندان مشغول در ساختمان ها را كشته و مجروح مي كند. احتمال وقوع حوادث را به كلي نمي توان از بين برد ولي با رعايت بعضي از نكات ايمني و حفاظتي مي توان آن را به مقدار قابل توجهي كاهش داد. بدين معني كه بوسيله مديريت صحيح و طرح نقشه از قبل و كنترل روش هاي انجام كار، مي توانيم ، به هدف هاي حفاظتي خود برسيم.

برای كسب ايمنی كافی در كارهای ساختمانی بايد نكات زير در نظر گرفته شود :

  • طرح كارگاه و محيط كار.
  • ماشين آلات و ابزار.
  • وسائل بالا برنده.
  • وسائل برقي .
  • مواد خطرناك و مضر.