شجاع پوریان معاون اجتماعی شهردار تهران:طرح ساماندهی سرای محلات نهایی شده و باید در شورای معاونین شهرداری تهران تصویب شود و سپس در شورای شهر این موضوع بررسی شود.

شجاع پوریان معاون اجتماعی شهردار تهران:
طرح ساماندهی سرای محلات نهایی شده و باید در شورای معاونین شهرداری تهران تصویب شود و سپس در شورای شهر این موضوع بررسی شود.تا پایان سال جاری وضعیت سرای محلات تعیین تکلیف خواهد شد. فعالیت سرای محلات نیازمند بازنگری است و دوباره تأکید می‌کنم قصد فروش سرای محلات را نداریم اما تغییراتی ایجاد خواهیم کرد.