معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران از بازنگری سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داد و گفت: نگاه همه‌جانبه به اسکان غیررسمی در تدوین مجدد این سند مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب خراسانی، معاون ساماندھی و بازآفرینی شھری شرکت بازآفرینی شھری ایران در نشست بررسی چارچوب تدوین سند توانمند سازی و ساماندھی سکونتگاه ھای غیررسمی با اشاره به اینکه سند توانمند سازی و ساماندھی سکونتگاه ھای غیررسمی باید زودتر از این زمان مورد بازنگری قرار می گرفت، اظھارداشت: در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه کشور یکی از تکالیفی که برای وزارت را ه و شھرسازی مشخص شده به‌‌روزرسانی سند ملی توانمندسازی و ساماندھی سکونتگاه‌‌ھای غیررسمی است. بر ھمین اساس  این موضوع در دستور کار شرکت بازآفرینی شھری ایران قرار دارد که خوشبختانه  اقدامات و برنامه‌ریزی‌‌ھای جامع خوبی در این زمینه انجام شده است.

او افزود: برای به‌‌روز رسانی و بازنگری سند توانمندسازی و ساماندھی سکونتگاه‌‌ھای غیررسمی باید آسیب‌شناسی دقیقی از اقدامات و فعالیت‌ھای انجام‌‌شده در این مناطق و وضعیت موجود آن صورت گیردٰ؛ ھمان‌طور که در سند مصوب ھیات وزیران در سال ۱۳۸۲ نیز تاکیده شده، چاره اندیشی برای اسكان غیررسمي و پیشگیري كامل از آن در گرو تحولات ساختاري دراز مدتي است كه ریشه‌‌كني فقر، توسعه ھمه‌‌‌جانبه و ایجاد تعادل‌‌ھای منطقه‌‌ای در كشور را به دنبال آورد و تحقق ھمه این موارد منوط به داشتن سند راھبردی جامع و به‌‌روز است.

خراسانی تصریح کرد: در بررسی و تدوین سند جدید باید نگاه ھمه‌‌جانبه به اسکان غیررسمی( اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، زیست‌محیطی و … ) تقویت شود و برنامه‌ریزی لازم برای نقاط مھاجرپذیر و مھاجرفرست در بازبینی و تدوین سند جدید توانمندسازی و ساماندھی سکونتگاه‌‌‌ھای غیررسمی صورت پذیرد.

موضوع آمایش زمین و اسناد بالادستی و ھمچنین تکالیف و اقدامات مشترک دستگاه‌‌ھا عضو ستادملی بازآفرینی شھری در تدوین این سند باید مورد توجه قرار گیرد.