در سال ۱۳۹۰ نمایندگان فرایبورگ آلمان برای شرکت در کانون فرهنگی ایران به اصفهان سفر کردند و طی این سفر دو شهر خواهر خوانده شدند.