طی احکامی جداگانه از سوی پیروز حناچی شهردار تهران:

محمد محمد دوست به عنوان شهردار منطقه ۴

حسین بحیرایی به عنوان شهردار منطقه ۱۰

عباسی به عنوان شهردار منطقه ۱۴

استقامتی به عنوان شهردار منطقه ۸ تهران منصوب شدند