تصاویری از شیوع گسترده آفت پروانه دم قهوه ای در سطح جنگل شاه بلوط روستای عمقین طارم مشاهده شده است که باعث از بین رفتن برگ درختان جنگلی و خشک شدن تدریجی این پهنه غنی می شود!

به گزارش خبرنگار پایگاه اطالاع رسانی بین نیوز، منابع طبیعی استان قزوین و مدیریت بحران استانداری قزوین، همچنان غافل از این بحران زیست محیطی هستند که به زودی صرفاً مشاهده گر مرگ غنی ترین پهنه بلوط استان قزوین در منطقه طارم خواهیم بود.

منابع طبیعی استان به جای روش های سنتی و دستی که قطعاً نتیجه بخش نخواهد بود، به نظر می رسد می بایست از بالگردهای هوایی برای مبارزه همگانی با این بحران استفاده کند تا شاید ریشه این بحران و آفت از روی فضای سبز خدادادی برچیده شود.

 

استان قزوین- فلاح مراد. اردیبهشت ماه ۱۴۰۱