مسجد چوبی نیشابور اولین مسجد چوبی مقاوم در برابر زلزله در جهان می‌باشد! شکل ظاهری آن به صورت کشتی‌ای وارونه بر زمین است ! در ساخت این مسجد ۴۰ تن چوب استفاده شده است!