دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران تمامی استان‌های کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مصوبه شورا را با موضوع ضوابط عمومی نمای بناهای شهری ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران تمامی استان‌های کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مصوبه شورا را با موضوع ضوابط عمومی نمای بناهای شهری ابلاغ کرد.

بر این اساس، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه  ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ پیرو مصوبه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۷ شورای‌عالی در مورد «ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» و مصوبه مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۰ شورای‌عالی در مورد «آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران» و در راستای ارتقای کیفیت سیمای شهری به مثابه حق عمومی، ایجاد زمینه‌های تحقق شاخص‌های معماری ایرانی-اسلامی و معماری بومی، فراهم آوردن زمینه ظهور و بروز هویت مکان در نماهای شهری، هماهنگی نمای بناها با ویژگی‌های بستر طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر و کاهش ناهماهنگی‌های بصری، « ضوابط عمومی طراحی نمای بناهای شهری» – به شرح پیوست- را بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ کمیته فنی مشترک ۱ و ۳ شورایعالی ، بررسی و ضمن تأکید بر ملاحظات زیر، مورد تصویب قرار داد.

۱- کمیته‌های ارتقاء کیفی سیما ومنظردرمقیاس استانی ومقیاس شهری(کمیته‌های نما)، با ساختاروشرح وظایف تعیین شده وفق بند۶-۲ و ۶-۳ پیوست این مصوبه، می‌بایست شاخص‌های «معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی»و«معماری بومی» (بنابرمصوبه مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ شورای‌عالی درمورد ضوابط و شاخص‌های بازیابی هویت شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی) را تعیین وتدقیق کرد و شاخص‌های مذکور،  ملاک تکمیل و بومی‌سازی ضوابط عمومی مندرج دراین مصوبه وتنظیم ضوابط ومقررات ناظر برسیمای شهری درطرح‌های جامع وتفصیلی قرار گیرد.

۲- ضوابط عمومی نمای بناهای شهری» و «ضوابط ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری» (موضوع مصوبه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۷ شورای‌عالی) می‌بایست در فرایند تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی هرکدام از شهرها تدقیق، تکمیل و بومی‌سازی شده و ضوابط متناسب برای طراحی فرم، نما و مصالح ساختمانی، متناسب با ویژگی‌های بستر فرهنگی، طبیعی و تاریخی شهر ارائه شده و مبنای صدور مجوزهای ساختمانی قرار گیرد.

تبصره: در شهرهایی که طرح جامع و تفصیلی آنها تهیه و مصوب شده است، تدقیق، تکمیل و بومی‌سازی ضوابط نمای بناهای شهری، توسط کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری انجام شود.

۳- کمیته‌های ارتقاء کیفی سیماومنظر استانی می‌بایست اقدامات ترویجی و آموزشی، به منظور تبیین جایگاه سیمای شهری بمثابه حق عمومی و اجرایی شدن چارچوب‌ها و ضوابط ساماندهی به سیمای شهری را با استفاده ازظرفیت دانشگاهیان و حرفه‌مندان انجام دهند.

۴-  با تصویب «ضوابط عمومی نمای بناهای شهری» کلیه ضوابط و مقررات ملاک عمل پیشین که مغایر با ضوابط مندرج در مصوبه حاضر هستند، لغو شده و در مواردی که مفاد ضوابط و مقررات مسکوت و بلاتکلیف می‌باشد، می‌بایست به پیشنهاد کمیته فنی (۳) در شورایعالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف شوند.