در این نشست از کتاب انگلیسی (معماران معاصر ایرانی) چاپ دانشگاه صنعتی وین رونمایی خواهد شد.

خانم دکتر نگار حکیم در کتاب خود کوشش کرده است با متن و تصویر به معرفی صحنه جوان، ولی پویای معماران معاصر ایران امروز بپردازد.

یکشنبه یازدهم آذرماه ساعت پانزده الی هفده