معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران “نخستین جشنواره‌ی تقدیر از کارگران افغانستانی تهران” را برگزار کرده است.