در فیلم ارائه شده نصب صحیح پنل‌های خورشیدی rooftop نشان داده شده است که چگونه در طول روز سایه روی پنل‌ها ایجاد نشود.