بازرس کل قضایی استان قزوین، آقاعلیخانی ضمن ارسال نامه هشداری به دستگاه های اجرایی استان، هرگونه انتقال و انتصابی در جایگاه های مدیریتی، خاص و مشاغل حساس را مشروط به احراز صلاحیت اشخاص، مبتنی بر قوانین و مقررات موجود، به ویژه ضوابط مصرح در قانون گزینش کشور دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، آقای عبدالله آقا علیخانی بازرس کل قضایی استان قزوین با تأکید بر اهمیت به کارگیری نیروی صالح و متخصص در راستای ارتقاء سلامت و کارآمدی نظام اداری کشور، طی ارسال نامه هشداری خطاب به دستگاه های مشمول قانون گزینش، اعلام نظر هسته های گزینش در به کارگیری و انتصاب اشخاص در مشاغل مدیریتی، خاص و حساس را ضروری عنوان نمود.

براین اساس آقاعلیخانی با تأکید بر قانون گزینش کشور و آیین نامه های اجرایی آن به خصوص ماده ۱۶ این قانون خاطر نشان کرد؛ واحدهای کارگزینی دستگاه های مشمول استان، به محض دریافت نظر گزینش، مبنی بر عدم موافقت با جذب و یا ادامه خدمت فرد مورد نظر، مکلفند نسبت به قطع رابطه استخدامی با این شخص اقدام نمایند. در غیر این صورت هرگونه پرداخت جنبه قانونی نداشته و با متخلفان ذیربط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مقام ارشد نظارتی استان در بخش پایانی این مکاتبه اظهار داشت؛ براساس ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقتضی  است مسؤولان دستگاه های مشمول قانون گزینش استان از هرگونه به کارگیری اشخاص در جایگاه های مدیریتی و حساس مصرح در قانون، بدون طی مراحل گزینش خودداری و نسبت به اصلاح امور اداری مطابق با قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری