اینجا تنها شهر ایرانی است که تمام زنان آن به طور سنتی چادر سفید بر سر می‌کنند.