عوارض کسر پارکینگ و معافیت آن ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

عوارض کسر پارکینگ و معافیت آن

منظور از کسر پارکینگ یعنی این که مالک ملک در هنگام صدور پروانه به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تامین نماید.

بایگانی‌های قوانین،مصوبات و آیین نامه - بین نیوز
شرايط عمومی پيمان ۲۶ مهر ۱۳۹۷

شرايط عمومی پيمان

برای دانلود:   شرايط عمومی پيمان

قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری ۲۶ مهر ۱۳۹۷

قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير: ۱- نخست وزير وزيران معاونين و نمايندگان مجلسين ۲- سفرا استانداران فرمانداران كل شهرداران و نمايندگان انجمن شهر. ۳- كارمندان و صاح بمنصبان كشوري و لشكري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها ۴- كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت با بانك يا هر مؤسسه […]

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۲۳ مهر ۱۳۹۷

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

برای دانلود: nezammohandesi

قانون مالياتهای مستقيم ۲۲ مهر ۱۳۹۷

قانون مالياتهای مستقيم

برای دانلود: قانون مالیاتهای مستقیم

منشور حقوق شهروندی ۲۲ مهر ۱۳۹۷

منشور حقوق شهروندی

متن کامل منشور حقوق شهروندی

قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۲ مهر ۱۳۹۷

قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری