عوارض کسر پارکینگ و معافیت آن 11 خرداد 1398

عوارض کسر پارکینگ و معافیت آن

منظور از کسر پارکینگ یعنی این که مالک ملک در هنگام صدور پروانه به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تامین نماید.

قوانین،مصوبات و آیین نامه - بین نیوز
شرايط عمومی پيمان 26 مهر 1397

شرايط عمومی پيمان

برای دانلود:   شرايط عمومی پيمان

قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری 26 مهر 1397

قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير: ۱- نخست وزير وزيران معاونين و نمايندگان مجلسين ۲- سفرا استانداران فرمانداران كل شهرداران و نمايندگان انجمن شهر. ۳- كارمندان و صاح بمنصبان كشوري و لشكري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها ۴- كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت با بانك يا هر مؤسسه […]

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 23 مهر 1397

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

برای دانلود: nezammohandesi

قانون مالياتهای مستقيم 22 مهر 1397

قانون مالياتهای مستقيم

برای دانلود: قانون مالیاتهای مستقیم

منشور حقوق شهروندی 22 مهر 1397

منشور حقوق شهروندی

متن کامل منشور حقوق شهروندی

قانون مدیریت خدمات کشوری 22 مهر 1397

قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری