جامعه امروز ما گرفتارحجم عظیمی از سخنرانی های ژورنالیستی درمحافل ومجالس شده وبه همین لحاظ ازسخنرانیهایی که فاقد پشتوانه عملی است اشباع گردیده وتقریباًپرداختن به مباحث تئوریک وایده آلیستی درمیان مردم حتی اقشارمذهبی که وسیع‌ترین جامعه انسانی درکشورهستند با استقبال کمتری مواجه می شود.

«سعدیا گر چه سخن­دان و مصالح­ گویی
به عمل کار برآید به سخندانی نیست»
این بیت شیخ اجل سعدی علیه الرحمه را که به ذهنم آمدمطلبی ازوضع موجود کشوربرایم تداعی شد.جامعه امروز ما گرفتارحجم عظیمی از سخنرانی های ژورنالیستی درمحافل ومجالس شده وبه همین لحاظ ازسخنرانیهایی که فاقد پشتوانه عملی است اشباع گردیده وتقریباًپرداختن به مباحث تئوریک وایده آلیستی درمیان مردم حتی اقشارمذهبی که وسیع‌ترین جامعه انسانی درکشورهستند با استقبال کمتری مواجه می شود.
این شیوه درعملکرد دولت علی رغم وعده های عمل گرایانه مشهودوقابل ملاحظه است وماهمچنان شاهد افزایش بی رویه قیمتها هستیم . با توجه به شعارهای دوره انتخاباتی آنچه که در روند اجرایی دولت سیزدهم با آن مواجه هستیم چندان عمل گرایانه به نظر نمی رسد .
تفاوت فاحش طبقاتی و انباشت ثروت عظیم کشور دردست قشر خاصی که حداکثرتشکیل دهنده ده درصد جمعیت می باشندو ناتوانی مالی غیر قابل توجیه اکثریت غالب مردم که دربرگیرنده بیش از پنجاه درصدجمعیت می باشندواقشارحدودبیست الی سی درصدی باقیمانده که قشرمتوسط کشورهستنددرکناروعده های عمل نشده مسئولین با گراهای عدالت محور بودن ،جذابیت وشیرینی اداره امورکشورراحول محور تعمیم عدالت به شدت کم رنگ ساخته است . منابع درآمدی کشورازقبیل نفت ،گاز،پتروشیمی معادن و…که همگی در واقع ازمصادیق انفال هستند وبایدبه موجب صراحت بندهای ٩و١٢اصل ٣قانون اساسی واصل ١٠ از همین قانون و اصول دیگری همچون اصل٢٠ ،٣١علی الخصوص اصل ۴٣وصراحت اصل ۴۵وبرخی اصول دیگربرای رشد و تعالی مادی و معنوی آحاد جامعه عادلانه بین جماعات کشور تقسیم شوداثری ازاجرای آن مشهود وملموس نیست . بنظر بنده این فقر وغنا حاصل اسرارمگوی حاکم بر منابع درآمدی کشوراست که نباید مردم از آن آگاه شوند. وضع موجودخاطره ای رادرذهنم زنده کرد. مرحوم آیت الله طالقانی رحمة الله علیه که امام راحل درتوصیف شخصیت برجسته ایشان فرمودند:«زبان او چون شمشیر مالک اشتر کوبنده بودوبرنده » دراوائل انقلاب چریکهای ساندیست نیکاراگوئیه که رهبری آنهارا دانیل اورتگا برعهده داشت در سفری به ایران دیداربا ایشان داشتند .درپایان این دیدار درپاسخ به سوال خبرنگار بیانی بدین مضمون داشتند:«جامعه بشری از مباحث تئوریک اشباع شده است و ظرفیت اشباع شده مانع قبول نظریه پردازی مکاتب شده و باید در عمل مردم عدالت را ببینندتایقین به عدالت پیدا کنندوایمان بیاورند.»لذاامروزجامعه نیازمندمدیران توانمند درراستای اجرای عدالت می باشند نه درپی گفتاردرمانی . به قول شاعر پارسی گوی فردوسی طوسی :
«بزرگی سراسر به گفتار نیست
دو صد گفته چون نیم کردار نیست »
به نظر بنده راستی آزمایی خدمت گذار،چله نشینی وبردست گرفتن تبرزین وکشکول و تسبیح صددانه نیست ،خدمت صادقانه وعمل گرایانه است که نیازاصلی وجدی است وهم عبادت واقعی آفریدگار بنده نوازکه روش وراه اولیاءخدابوده است.آنچه درجامعه امروزمی گذردنشانی ازتفاوت دولت سیزدهم با دولتها درادوارگذشته بویژه درزمینه توزیع عادلانه ثروت و منابع درآمدی کشوردربین دهه های مختلف به چشم نمی خورد وما همچنان شاهد تعمیق تفاوت درآمدی وتقسیم ثروت درمیان اقشارجامعه می باشیم . رسالت دولت برای بازگشت اعتماد عمومی ملت به خانه اول خوداجرای عدالت عملی بین مردم است تافرق بین دولت سیزدهم را با سایردولتها نمایان سازد.درهرحال آنچه امروز برنظام اقتصادی کشوروبازارعرضه وتقاضا سیطره داردازجمله استدامه سقوط ارزش پول ملی ،افزایش بی رویه قیمتها،عمق یافتن غیردرآمد سرانه وایجادکیهانی درآمداقشارمحدودوفقرآزاردهنده قاطبه مردم کشور،به قهقرارفتن نظام اخلاقی جریانات نامیمون وافسارگسیخته ای است که چهل سال ازعمرآن گذشته وبا ادامه این وضع غیر قابل توجیه، شتابان به سمت پایان دهه پنجم انقلاب پیش می رویم .امیدآن می رود که ازشعارگرایی وبرای فراراز ناخدمتیهابه مردم شریف انگشت اتهام را به سوی دولت‌های قبلی ولومرتکب کوتاهی درانجام وظیفه شده باشنددست برداشته و به وعده‌های داده شده برای خدمت واجرای عدالت عمل نماییم .
«طریقت به جز خدمت خلق نیست
به تسبیح و سجاده و دلق نیست »
والسلام
بهمن طاهرخانی
١۴٠٠/١/١٧
ماه مبارک رمضان١۴۴٣

ارسالی از خبرنگار سید مرتضی نصری، خبرنگار بین نیوز، استان قزوین