به گزارش خبرنگار بين نيوز ، اطلاعيه سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درباره مجوزهاي طرح ترافيك خبرنگاري و نيز مهلت ثبت نام به شرح زير است.

سازمان حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران در خصوص طرح ترافيك سال ۱۳۹۸ به اطلاع فعالان محترم رسانه و مطبوعات شهر تهران مي رساند؛ بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران حداكثر سه درصد از كل مجوزهاي طرح ترافيك به موارد خاص؛ از جمله خبرنگاران، روزنامه نگاران و عكاسان خبري اختصاص يافته است.

بر اساس آيين نامه تدوين شده و سياست هاي شهرداري تهران، دو سوم اين مجوزها به جامعه خبري، شامل خبرنگاران، روزنامه نويسان، عكاسان و تصويربرداران خبري اختصاص مي يابد.

به موجب تبصره ذيل ماده (۴) مصوبه شماره ۲۵۲۹ شوراي اسلامي شهر تهران، به خبرنگاران واجد شرايط كه سهميه طرح ترافيك خبرنگاران استفاده نكرده و يا خبرنگاراني كه فاقد خودرو مي باشند، كارت بليت رايگان يك ساله براي وسايل نقليه عمومي تخصيص مي يابد.

وفق آيين نامه طرح ترافيك خبرنگاري؛ خبرنگاران، روزنامه نويسان، عكاسان و تصويربرداران خبري بايد به موجب قرارداد كار معين (دائمي يا موقت) در يك نشريه، خبرگزاري يا پايگاه خبري اشتغال داشته باشند و مدركي دال بر اشتغال مستمر به مشاغل مذكور در اين آيين نامه ارائه دهند. همچنين خودروي متقاضيان دريافت اين مجوزها الزاما بايد پلاك شهر تهران داشته و متعلق به متقاضي يا همسر وي باشد.

متقاضيان دريافت مجوز مي بايست پس از ورود اطلاعات فردي و مشخصات خودرو در سامانه my.tehran.ir مدارك مورد نياز را نيز بارگذاري كنندو مطلقا نياز به مراجعه حضوري به دفاتر خدمات الكترونيك شهر و يا هر مكان ديگر در شهرداري ندارد. در صورت بروز هر گونه اشتباه، امكان حذف مدارك ناقص يا داراي اشكال و جايگزيني مدارك صحيح در سامانه وجود دارد.

براي دريافت طرح ترافيك خبرنگاري در سال ۱۳۹۸ متقاضيان مي بايست وفق آيين نامه، مدارك زير را ارائه كنند:

 

الف) معرفي نامه

معرفي نامه خبرنگاران،روزنامه نويسان،عكاسان و تصويربرداران خبري بايد از سوي رسانه محل اشتغال ايشان (روزنامه، خبرگزاي، پايگاه خبري و …) در قالب نامه اي به عنوان سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تنظيم و در آن مشخصات فرد متقاضي، شماره خودرو و زمينه كاري وي درج شود.

در صورتي كه متقاضيان نتوانند از يك رسانه معرفي نامه رائه كنند، معرفي نامه تشكل هاي داراي مجوز قانوني مرتبط نيز قابل قبول است.معرفي نامه ها الزاما مي بايست با امضاي بالاترين مقام مسؤول نهاد صادركننده آن ارائه شود و مسئووليت محتواي آن با رسانه يا تشكل صنفي امضا كننده است.

 

ب) مدرك دال بر اشتغال مستمر به كار خبري

در وهله نخست،منظور از اين مدرك بيمه خبرنگاري است. اعم از اين كه فرد متقاضي توسط راسنه محل اشتغال خود بيمه تامين اجتماعي شده، يا تحت پوشش بيمه خبرنگاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد.

چنان چه متقاضي هيچ يك از دو مدرك فوق را نداشته باشد، براي اثبات اشتغال مسمر خود به كار خبري، بايد ۱۰ نمنه از آثار منتشر شده با امضاي خود در مطبوعات و رسانه ها،كه متعلق به شش ماه پاياني سال ۱۳۹۷ باشند را ارسال كند.

براساس آيين نامه طرح ترافيك خبرنگاري، با توجه به محدوديت  تعداد مجوزهاي قابل اعطا به خبرنگاران، روزنامه نويسان، عكاسان و تصويربرداران خبري در سال ۱۳۹۸، افراد شاغل در رسانه هاي بخش خصوصي، نسبت به رسانه هايي كه به هر نحوي به نهادها و منابع دولتي و عمومي وابسته هستند، در اولويت قرار دارند.

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران نام دريافت كنندگان مجوز طرح خبرنگاري و رسانه يا موسسه معرفي كننده آنها را در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر خواهد كرد.

 

مهلت ثبت نام از ۲۵ فروردين لغايت  ۷ ارديبهشت مي باشد.

پايان