استفاده از مصالح ساختمانی دارای استاندارد ملی، وفق قانون اجباری است

به گزارش شبکه هبری تحلیلی بین نیوز از سازمان نظام مهندسی استان تهران، طبق مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۴۰ و ۵۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴؛ تولید، توزیع و استفاده از مصالح ساختمانی دارای استاندارد ملی اجباری در کلیه پروژه های ساختمانی توسط تولیدکننده، مالک، طراح، سازنده ذی صلاح و ناظر الزامی است.