انتخاب هیات رئیسه دوره هشتم

اولین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ برگزار و هیات رئیسه محترم به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
۱- جناب آقای مهندس محمد طاهری به سمت رئیس سازمان
۲- جناب آقای مهندس بهمن مومنی مقدم به سمت نایب رئیس اول
۳- جناب آقای مهندس سیدعلیرضا میرجعفری به سمت نایب رئیس دوم
۴- جناب آقای مهندس علی اکبر نبی ئی به عنوان دبیر هیات مدیره
و همچنین جناب آقای مهندس علی کریمی آنچه به سمت خزانه دار سازمان انتخاب گردیدند.

با آرزوی توفیق روزافزون