فرزانه صادق مالواجرد در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در نوسازی محله سیروس پایتخت گفت: در طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری وجود نهاد مطالعات پیش بینی شده بود که این نهاد علاوه بر پایش و رصد اجرای طرح جامع، بر تهیه طرح‌های موضعی نیز نظارت می‌کرد.

وی افزود: اما در سال ۸۹ از سوی شورای عالی شهرسازی وقت این نهاد مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران از طرح جامع پایتخت حذف شد که سبب بروز ناهمگونی‌های متعددی در طرح‌های موضعی و تفصیلی ذیل طرح جامع شهر تهران شد.

مالواجرد ادامه داد: با پیگیری‌های شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی پیش نویس ایجاد نهاد مشابهی میان وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران و شهرداری تهران تهیه شده و امروز سند ایجاد این نهاد به امضای هر سه طرف رسید.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری تصریح کرد: این نهاد علاوه بر ایجاد هماهنگی میان سه دستگاه اصلی متولی حوزه شهرسازی در پایتخت، دسترسی آزاد شهروندان را به آنچه درباره تهران تصمیم گیری می‌شود، فراهم خواهد کرد.