اين باغ كه مربوط به اواخرقاجار است در ۲ کیلومتری شهر ماهان دراستان کرمان قرار دارد ويكى از ٩باغ ايرانيست كه بعنوان ميراث جهانى يونسكو شناخته ميشود!