بیشترین آسيب پذيري و ريسك مخاطرات زمين لرزه در منطقه ۲۲ در شرق و شمال شرقي اين منطقه است كه از لحاظ قدمت قديمي‌تر از ديگر نواحی هستند و در حريم گسل قرار گرفته‌اند.

دانش پيشگيري و مديريت بحران

بر اساس یافته‌های تحقیقی که در شماره اخیر فصلنامه «دانش پيشگيري و مديريت بحران» منتشر شده بعد از این نواحی، قسمت‌هايي از شمال و شهرك‌هاي موجود در غرب و جنوب منطقه پرخطرترين ناحیه هستند.

هديه سلطانپور، دكتر مهدي زارع، دكتر ابراهيم مقيمي و دكتر منصور جعفربيگلو در این تحقیق با مطالعه موردي منطقه ۲۲ با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP به ارزیابی ريسك زمين لرزه در شمال غرب تهران پرداخته‌اند. منطقه ۲۲ واقع در شمال غرب تهران با داشتن جمعيت بيش از ۱۲۸ هزار نفر و عبور گسل شمال تهران از شمال اين منطقه همچنين با توجه به توسعه ساخت وسازهاي اخير كه بيشتر به صورت برج خود را نمايان مي‌كنند، همواره در معرض ريسك زلزله قرار دارد.
محققان نتیجه گرفته‌اند با توجه به آسيب‌پذيري و خطر و جمعيت در منطقه، ريسك زلزله منطبق با نقاط جمعيتي در منطقه است و هرچه از پهنه هاي با جمعيت بالا دور مي شويم ريسك كمتر مي شود؛ بنابراين كنترل جمعيت پذيري و ساختمان سازي در منطقه از اعتبار بالايي در كاهش ريسك برخوردار است.

بین نیوز