افتتاح تونل نور ميدان آزادى با حضور فراهانى و عليخانى اعضاى شوراى شهر، موسوى مديركل نظارت، پيگيرى و هماهنگى امورمناطق و مفاخريان شهردار منطقه ٩