سال نو را به یکایک هموطنان، هم زبانان و پاک سرشتان و راست گفتاران و نیکو کرداران، علی الخصوص همکاران جان تبریک عرض می کنم.

سال نو را به یکایک هموطنان، هم زبانان و پاک سرشتان و راست گفتاران و نیکو کرداران، علی الخصوص همکاران جان تبریک عرض می کنم. امیدوارم سالی توأم با تندرستی، خوش اقبالی، خوشحالی و سرور در پیش باشد و چرخ گردون که نه چند روز، بلکه چندین ماه و سال و دهه بر مراد ما نگشته است، دیگرگون شده و بر مدار خواست من، تو، ما و شما بگردد. تا باد چنین بادا …

فرهاد خوانساری