باگذشت بیش از ۴ ماه از ارجاع نامه این مرکز توسط استاندار به مدیرکل جذب سرمایه گذاری استانداری بوشهر، متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست داده نشده است.

دبیرمرکزخدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور در استان بوشهر، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز گفت: با گذشت بیش از ۴ ماه از ارجاع نامه این مرکز توسط استاندار به مدیرکل جذب سرمایه گذاری استانداری بوشهر، متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست داده نشده است.
سید ابوالحسن جعفری افزود؛ با عنایت به تأکید ویژه ریاست محترم جمهوری حضرت آیت الله رئیسی و دولت مردمی برای جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و تمهیدات لازم برای این موضوع مهم و تأکید مؤکد ریاست قوه قضائیه در جهت مصونیت قضایی ایرانیان خارج از کشور، مسؤولیت کارگزاران دولت را بیش از پیش سنگین تر می کند.
وی اضافه کرد؛ با توجه به دغدغه و حساسیت استانداران مبنی بر جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و همکاری مستمر با دفاتر این مراکز دراستانهای سراسر کشور متأسفانه در استان بوشهر این مهم تاکنون صورت نگرفته است.
دبیرمرکزخدمات ایرانیان خارج از کشور در استان بوشهر وضعیت فعلی و با این ترکیب موجود اجرایی استان، نمی توان به آینده سرمایه گذاری و توسعه استان امیدوار بود. به نظر می رسد همچنان مانند ادوار گذشته؛ با این آهنگ قبل و کند، عزم  و جدیت و استقبالی از سرمایه گذاری خارجی و داخلی دراستان به چشم نمی خورد.