مرکز ملی آمار نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران در تابستان امسال را ۷۱.۴ درصد اعلام کرد که نسبت به بهار ۳۹.۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بین نیوز و براساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در تابستان امسال به عدد ۶۹۸.۸ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٥٣٦.٥)، ٣٠.٣ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه) معادل ۷۱.۴ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣١.٩) ٣٩.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۱۷۲.۲ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین درصد تغییر نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی «شیشه» با ٣١.٣ درصد افزایش بوده است.

نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی در تابستان امسال ۴۰.۸ درصد بود که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٢٩.٣) ١١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

بیشترین نرخ تورم شاخص کل در یک سال گذشته مربوط به پاییز ١٣٩٨ که معادل ۴۲.۲ درصد و کمترین نرخ تورم سالیانه مربوط به بهار ١٣٩٩ که معادل ٢٩.٣ درصد بوده است.

در بین گروه‌های اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم در همین دوره مربوط به گروه اجرایی«آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۷۱.۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ١٥.٧ درصد افزایش متعلق به گروه «شیشه» بوده است.

همچنین نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی در تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل  قبل (تورم فصلی) معادل ۳۰.۳ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (١٧.٣) ١٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

بیشترین تورم فصلی در طول یک سال گذشته مربوط به همین فصل و کمترین درصد تغییر فصلی شاخص کل مربوط به پاییز ١٣٩٨ با ۳.۴ درصد تغییر بوده است.

در همین فصل در بین گروههای اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۶۳.۹ درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه اجرایی «خدمات» با ٥.٥ درصد افزایش بوده است.

به گزارش ایرنا، افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن است که این نهادهها دایره وسیعی از مصالح تا خدمات ساختمانی را در بر می‌گیرد و در کنار رشد قیمت زمین که عنصر تعیین کننده در بهای تمام شده تولید در بخش مسکن است، قیمت نهایی را رقم می‌زند.

  • منبع خبر : ایرنا