این نمایشگاه از دهم تا سیزدهم اسفند ماه 97 در تهران-محل دائمی نمایشکاه های بین المللی برگزار می شود.

بازدید ازساعت ۹ الی ۱۷ می باشد.

بین نیوز