طرح جامع مسکن حاصل تلاش 24 گروه مطالعاتی است که مطالعات موضوعی طرح را در سال 1383 انجام داده اند. این طرح همچنین متکی به دستاوردهای مطالعات متعددی است که در چهار دهه برنامهریزی توسعه بخش مسکن، توسط پژوهشگران و برنامهریزان انجام شده است.

برای دانلود : Tarh.pdf