به گزارش ایلنا، در این مصوبه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۰ اسفندماه ۹۷ اساسی طرح جامع شهر شیراز، موضوع الحاق ۲۱۲ هکتار از ساخت و سازهای خارج از محدوده طرح هادی روستای گویم به محدوده طرح جامع شهر شیراز (به عنوان ناحیه منفصل گویم) را پیرو مباحث جلسه ۲۰ اسفندماه ۹۷ خود مورد بررسی قرار داد و نظر به صورتجلسه هشتم مهرماه ۹۷ کمیته فنی شماره یک اذعان می‌دارد که ساخت و سازهای پیرامون محدوده طرح هادی روستا غالبا خلاف قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه و در نتیجه عدم ایفای تکالیف و نظارت‌های قانونی دستگاه‌های مسئول استانی شکل گرفته اند و علاوه بر تعرض و تعدی به اراضی زراعیف موجب تشدید تخلف و بی‌انضباطی در شهر و تضییع حقوق عمومی شده‌اند.

در ادامه این مصوبه آمده است: در راستای عمل به تکالیف ذاتی و قانونی و در راستای تاکیدات مقامات عالی مرتبه نظام، ضمن مخالفت با الحاق اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستای گویم به محدوده طرح جامع شهر شیراز، مقرر می نماید برای ساماندهی به ساخت و سازهای مذکور و توقف رویه های خلاف قانون، اقدامات به شرح زیر انجام شود:

۱. دبیرخانه شورای عالی اقدامات لازم جهت ورود جدی مراجع قضایی موضوع را از طرق مقتضی پیگیری نموده و گزارش آن را به شورایعالی ارایه نماید.

۲. شهرداری شیراز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد حقوق جدید، اعم از صدور پروانه، دستور نقشه، موافقت اصولی، پاسخ استعلام توافق و … در اراضی و عرصه های پیرامون محدوده طرح هادی موکدا پرهیز نماید.

۳. با نظرات استانداری فارس کلیه حقوق قانونی مترتب بر ساخت و سازهای انجام شده اعم از حقوق موضوع تبصره یک ماده یک «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی» ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصهر ۴ ذیل «ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها» اخذ و گزارش آن جهت اقداماتی آتی به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود.

در تبصره یک این ماده نیز آمده است: اراضی یکپارچه زراعی خالی واقع در شمال و جنوب محدوده موردنظر پیشنهادی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همچنین اراضی واقع در حریم فعلی شهر جدید صدرا مشمول این فرآیند نخواهد بود.

بند ۴ این مصوبه تاکید کرده است: با توجه به اینکه در طول محور شیراز- سپیدان موارد متعدد تفکیک و احداث بنا در عرصه‌های زراعی و باغی در قالب مجتمع‌های ویلایی صورت گرفته است، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است گزارشی از فرآیندهای اجرایی منجر به موضوع را به همراه موقعیت اراضی، مساحت و میزان احداثات و سایر اطلاعات فنی موردنیاز، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه آتی جهت اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی ارایه نماید.