مرکز پزشکی شمس شرق نیشابور به علت نداشتن پروانه بهره‌برداری و پروانه مسئول فنی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بین نیوز، در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵، نامه‌ای از طرف مقام قضایی نیشابور به علوم پزشکی نیشابور ارسال شد که بر اساس آن، مرکز پزشکی شمس شرق نیشابور به علت نداشتن پروانه بهره‌برداری و پروانه مسئول فنی تعطیل شود. لذا؛ به قید فوریت و برابر ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، نسبت به تعطیلی موقت این مرکز اقدام شد‌.
بخشی از تجهیزات این مرکز به بیمارستان حکیم منتقل شده است و تا زمان بهره‌برداری دوباره آن، خدمات در بیمارستان حکیم انجام می‌شود.

 

استان خراسان رضوی- بین نیوز- سجاد جلالی طلب