به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، اصلاحیۀ شیوه‌نامۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرد.

در این نامه خطاب به مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها، با اشاره به موافقت وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: از تاریخ این ابلاغ، ارجاع کار معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، منحصراً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.

در این نامه آمده است: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آن‌ها می‌باشند. در صورت وجود تقاضا در بازار، واگذاری کار‌های بعدی به همین ترتیب می‌بایست انجام پذیرد.

در بندسوم نامه ابلاغ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمده است: به جهت اطمینان از صحت نحوۀ ارجاع کار و رعایت اصول عدالت و شفافیت، کلیه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور می‌بایست از تاریخ این ابلاغ حداکثر ظرف مدت سه ماه کلیۀ فرآیند ارجاع را از طریق نصب یک نرم‌افزار واحد که توسط شورای مرکزی سازمان تهیۀ و به تأیید دفتر توسعۀ مهندسی ساختمان این معاونت می‌رسد، به انجام رسانند.

همچنین تصریح شده است: تا زمان عملیاتی شدن نرم افزار واحد موضوع بند ۳ فوق الذکر، سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها موظف خواهند بود. فایل گزارش کار‌های ارجاع شده به مهندسان را به صورت ماهانه به اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال نمایند.

در بنداهی پایانی ابلاغیه تصریح شده است: هرگونه ارجاع کار به شیوه‌ای غیر از روش‌های مندرج در این ابلاغیه ممنوع و موجب ضمان است و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهدۀ ادارات کل راه وشهرسازی استان‌ها است.