شاید باورتون نشه ساختمان «امیر چخماق» یزد همین است که می‌بینید و پشتش چیزی نیست؛ مثل وقتی که فقط عاشق ظاهر یک نفر میشی.