توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در فروردين ماه سال ۱۳۹۸ حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي ” ۶۰ تا ۷۵ ” ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم ۱۲٫۷ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قيمتاي ۷۵ تا ۹۰ و ۴۵ تا ۶۰ ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص سهم های۱۱٫۷ و ۱۰٫۱ درصدی در رتبه هاي بعدی قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است که ۵۷ درصد واحدهاي مسکوني با قيمتی کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهرتهران ۱۱۲٫۷ ميليون ريال( معامله شده اند.

بین نیوز