معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران دستاوردهای سه ساله خود را در حوزه «طرح های موضعی و موضوعی» جهت اطلاع شهروندان گرامی منتشر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، عملکرد سه ساله معاونت متبوع، در لینک زیر آمده است؛

https://prezi.com/pmd1uzycsewg/sharsazi-presentation/?auth_key=r1ot776&follow=imqlzjleyir0