ناکید بر صدور پروانه ساخت با پیوست های ترافیکی در شهرداری تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نسبت به بی توجهی شهرداری تهران به پیوست های ترافیکی در فرآیند صدور پراونه های ساخت و ساز انتقاد کرد.

محمد سالاری در جلسه یکصد و سی و دوم شورای شهر تهران با بیان این مطلب افزود: شهرداری تهران باید در فرایند صدور مجوز برای تمامی کاربری ها و نه تنها مدارس، مطالعات و پیوست های ترافیکی و ایمنی مسیرها را مد نظر قرار دهد و ما همیشه در این خصوص به شهرداری تذکر داده ایم.

وی در جریان بررسی آیین نامه ایمنی حمل و نقل مدارس در مخالف با حذف ماده ۴ این آیین نامه ادامه داد: بر اساس این ماده شهرداری مکلف است ساز و کارهای لازم جهت نظارت بر مکانیابی مدارس بر مبنای عارضه سنجی ترافیکی و ایمنی مسیرهای تردد را پیش بینی کند و نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح برای صدور پروانه فعالیت مدارس در پهنه های آموزشی (صرفا مدارس) حداکثر ظرف ۶ ماه از ابلاغ مصوبه اقدام کند.

بین نیوز