عملکرد مدیریت شهری در بخش غیر نقد ضعیف بوده (۴۸ درصد) و باید در این زمینه راهکار مناسب اتخاذ شود.

رئیس کمیته شهر سازی و عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: اینکه ۷۳ درصد درآمدهای شهرداری در بخش‌های هزینه‌ای نظیر جاری هزینه شود موضوعی است که نیاز به توضیح دارد.

زهرا نژاد بهرام در یکصد و چهل و دومین جلسه شورا و پس از قرائت گزارش خزانه دار شورا مربوط به حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در اسفند ماه و یک ساله ۹۷ شهرداری تهران گفت: دو نکته به عنوان سوال برای من مطرح است؛ نخست آنکه ۷۳ درصد مصارف در حوزه هزینه‌ای تعریف شده به مانند هزینه‌های جاری و این یعنی ما نتوانستیم در کارهای سرمایه‌ای ورود کنیم. حال وقتی ما در راستای ارتقای کیفیت شهری می‌خواهیم گام برداریم آیا با هزینه کرد در این بخش‌های این مهم میسر می‌شود که نیاز به توضیح دارد.

وی ادامه داد: از طرفی ۷۴ درصد مصارف غیر عمرانی بوده که این هم نیازمند توضیح است.

نژاد بهرام در ادامه سخنان خود گفت: عملکرد مدیریت شهری در بخش غیر نقد ضعیف بوده (۴۸ درصد) و باید در این زمینه راهکار مناسب اتخاذ شود.

نژاد بهرام مزیت قرائت اینگونه گزارش‌های را بهبود و ارتقای نقاط قوت و رفع نقاط ضعف توصیف کرد و گفت: اینکه می‌گوئیم در برخی زمینه‌ها توضیح داده شود به معنای رد گزارش نیست و خوبی این گزارش‌ها این است که می‌توانیم نقاط ضعف را بر طرف و نقاط قوت را ارتقا دهیم.

در ادامه بهاره آروین دیگر عضو هیأت رئیسه شورا نیز گفت: برخی از موارد که در گزارش بیان می‌شود بیش از بیان واقعیت مصائبی در فرایند ثبت را نمایان می‌کند.

وی ادامه داد: افزایش هزینه اسفند ماه به این سبب است که ثبت هزینه در آخر سال انجام می‌شود که البته باید اصلاح فرایند شود. وقتی عملکرد یک دوازدهم در اسفند ماه ۴.۵ برابر افزایش را نشان می‌دهد واقعاً به معنای این نیست هزینه کرد اسفند افزایش داشته بلکه ثبت تعویقی ها به اسفند افتاده است. اشاره به این امر منجر به اصلاح فرایند خواهد شد.

  • منبع خبر : مهر